Thiên Nam Group thông báo tổ chức đại hội cổ đông năm 2022

Thiên Nam Group thông báo tổ chức đại hội cổ đông năm 2022

Hội Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Thiên Nam Group, TNA - sàn HOSE) đã ban hành nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Thời gian tổ chức vào ngày 07/05/2022.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:

  • Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
  • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
  • Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Các nội dung tờ trình Đại hội:

  • Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;
  • Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.
  • Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
  • Tờ trình trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2022.
  • Tờ trình xin hủy phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 đã thông qua.
  • Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.

Thiên Nam Group