TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Quý Cổ đông bấm vào các link bên dưới để xem tài liệu Đại hội.

Tên tài liệu

Hướng dẫn đăng ký tham dự trực tuyến

Dự thảo nghị quyết

Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (kèm Dự thảo)

Tờ trình Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (kèm Dự thảo)

Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (kèm phương án)

Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ESOP

Tờ trình đề nghị tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2021

Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021

Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (kèm Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020)

Báo có hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Quy chế bầu cử

Quy chế làm việc

Các nội dung biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Đề xuất thành phần nhân sự Đại hội

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Mẫu thư đề cử Hội đồng quản trị 2018 – 2022

Mẫu thư ứng cử Hội đồng quản trị 2018 – 2022

Giấy ủy quyền

Thông báo mời họp (trực tuyến)