HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN NGÀY 23/06/2023

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN NGÀY 23/06/2023

THIÊN NAM GROUP xin thông báo đến cổ đông về việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ của Công ty được tổ chức trực tuyến vào lúc 8h ngày 23/06/2023 như sau:

TNA - Huong dan su dung he thong bieu quyet truc tuyen DHDCD thuong nien 2023_page-0001
TNA - Huong dan su dung he thong bieu quyet truc tuyen DHDCD thuong nien 2023_page-0002
TNA - Huong dan su dung he thong bieu quyet truc tuyen DHDCD thuong nien 2023_page-0003
TNA - Huong dan su dung he thong bieu quyet truc tuyen DHDCD thuong nien 2023_page-0004
TNA - Huong dan su dung he thong bieu quyet truc tuyen DHDCD thuong nien 2023_page-0005
TNA - Huong dan su dung he thong bieu quyet truc tuyen DHDCD thuong nien 2023_page-0006
TNA - Huong dan su dung he thong bieu quyet truc tuyen DHDCD thuong nien 2023_page-0007