Quy chế quản trị của THIÊN NAM GROUP là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng, điều hành, kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan đến công ty.