Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ong Nguyen Quang Hoa

ÔNG NGUYỄN QUANG HÒA
CHỦ TỊCH HĐQT

ba Tran Thi Hien

BÀ TRẦN THỊ HIỀN
THÀNH VIÊN HĐQT

ong Nguyen Minh Thu

ÔNG NGUYỄN MINH THƯ
THÀNH VIÊN HĐQT

ba Nguyen Tran Thao Huong

BÀ NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG
THÀNH VIÊN HĐQT

ong Ho Van Tuyen

ÔNG HỒ VĂN TUYÊN
THÀNH VIÊN HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ong Nguyen Quang Hoa

ÔNG NGUYỄN QUANG HÒA
CHỦ TỊCH HĐQT

ong Nguyen Minh Thu

ÔNG NGUYỄN MINH THƯ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC