Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN QUANG HÒA
CHỦ TỊCH HĐQT

ÔNG VƯƠNG QUANG DIỆU
TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG HỒ VĂN TUYÊN
THÀNH VIÊN HĐQT

TNG- Thanh vien HDQT

BÀ TRẦN THỊ HIỀN
THÀNH VIÊN HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG VƯƠNG QUANG DIỆU
TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN MINH THƯ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC